Rozdiel medzi 1. a 2. triedou pri drevenom obklade

Drevo, ako stavebný materiál, disponuje širokou škálou pružnostných a pevnostných vlastností. Pre zabezpečenie spoľahlivosti a trvanlivosti stavebných konštrukcií a iných drevených výrobkov je kľúčové posudzovať jeho kvalitatívne parametre.

Hodnotenie kvality dreva

Pri hodnotení kvality dreva sa všeobecne opierame o existujúce normy, ale rôzne druhy dreva sú posudzované rôznymi spôsobmi. Exotické dreviny málokedy majú viditeľné suky ( tvrdé uzliny v dreve / hrče), zatiaľ čo ihličnaté druhy dreva majú sukov relatívne veľa.

Metódy hodnotenia kvality dreva

Väčšina piliarskych závodov na Slovensku v súčasnosti využíva vizuálnu metódu triedenia dreva. V zahraničí sa čoraz častejšie uplatňujú aj strojové metódy, ktoré triedia drevo na základe rôznych princípov, ako je napríklad ohybový, prežarovací, vibračný alebo ultrazvukový princíp.

Vizuálna metóda

V celej Európe existuje množstvo rôznych pravidiel na vizuálne triedenie dreva, ktoré sa líšia najmä v spôsobe vyjadrenia hrčavosti. Táto rozmanitosť pravidiel znamená, že zjednotenie pravidiel vizuálneho triedenia dreva v celej Európe je prakticky nemožné. Na Slovensku sa väčšinou používa vizuálna metóda triedenia stavebného dreva podľa normy STN EN 49 1531.

Najvýraznejším zrakovo zreteľným ukazovateľom je práve prítomnosť hrč. Hodnotia sa pomocou proporčných rozmerov hrč (pomer súčtu rozmerov hrč na ploche a hrane k dvojnásobku šírky dreva) alebo podľa podielu prierezových plôch všetkých hrč k celkovému prierezu dreva.

Strojová metóda

Jednou z najčastejších mechanických metód na posúdenie kvality dreva je ultrazvuková metóda. Táto technika využíva mechanické oscilácie hmotnej látky, ktorá sa striedavo stláča a rozširuje s frekvenciou vyššou, než je schopné ľudské ucho zachytiť. Pri hodnotení kvality stavebného dreva sa využíva technický ultrazvuk, ktorý sa získava prostredníctvom elektroakustických senzorov.

Rýchlosť šírenia ultrazvuku je ovplyvnená hustotou dreva, jeho pružnosťou, vlhkosťou, teplotou a prítomnosťou nehomogenít (ako sú hrče, trhliny…), ktoré buď umožnia ultrazvuku preniknúť cez ne, alebo od nich odrazia.

Akostné triedy tatranského profilu

Na základe kvality dreva sa vyrábajú špecifické produkty vrátane tatranského profilu. Tatranský profil sa zvyčajne vyrába v dvoch akostných triedach. Po výrobe jednotlivých drevených výrobkov nasleduje ďalšia dôkladná kontrola ich kvality. Prvá trieda má veľmi prísne kritériá. Produkty, ktoré ich nespĺňajú, sa triedia do nižších tried.

1. Trieda – Trieda AB

Tatranský profil prvej triedy má vysokú kvalitu spracovania, zdravé hrče, primeranú rovnosť a čistú farebnosť. Používa sa pre náročné aplikácie v exteriéroch aj interiéroch, ako sú obklady stien, fasády, či podbitia striech. Tento druh dreva sa ďalej delí na podľa vhodnosti na použitie v rôznych podmienkach.

2. Trieda – Trieda C

Drevo druhej triedy nezodpovedá prísnej kvalite prvej triedy, ale musí stále spĺňať funkčné požiadavky. Môže obsahovať menej dokonalú kresbu, hrče, farebné nedokonalosti, farebnú rozdielnosť alebo iné estetické vady. Využíva sa na nenáročné aplikácie a obklady, kde je dôležitejšia funkčnosť a cena. Obsahujú čierne hrče, ktoré majú tendenciu vypadnúť.